menu

Ubytování v Roubence Malá Morávka Jeseníky

ubytování Jesení, chalupa jeseníky

Naše další objekty
Umístění roubenky
Vybavení roubenky
Ceník
Fotogalerie
 

Ubytovací řád a podmínky

objektu Roubenka Malá Morávka č.304

 1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího objektu Roubenka Malá Morávka č.304  a zákazníkem ( objednatelem/nájemcem) tohoto objektu .
 2. Smluvní vztah mezi majitelem chalupy a nájemcem vzniká po odsouhlasení rezervace o pronájmu oběma stranami a připsáním zálohové platby na účet pronajímatele, případně složením celé částky v hotovosti v den nástupu na pobyt( pouze u pobytu objednaných ze dne na den) . Toto se děje na základě písemné elektronické objednávky, nájemcem řádně vyplněné, odeslané přes kontaktní email a potvrzené majitelem zařízení nebo výjimečně na základě ústní telefonické objednávky případně sms ( u rezervací ze dne na den). Odesláním objednávky nájemce potvrzuje, že se seznámil s  cenou,  platebními podmínkami a  řádem objektu k pronájmu. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá nájemce, který tuto objednávku odeslal (kontaktní osoba - objednatel/nájemce).
 3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH  a jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách : www.roubenkamalamoravka.cz
 4. CHALUPA se pronajímá jako celek (max. 10-12 osob ve 3 ložnicích), naplnění  kapacity není podmínkou, ale vždy se platí plná cena pronájmu (vyjma mimo sezonních termínů). Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu!
 5. Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hod
  Úklid:  nájemce po sobě provede základní úklid – umytí nádobí, uložení věcí na původní místa a stáhnutí  povlečení 
 6. V objektu je čerpána voda pitná ze studny.

  Další podmínky:
  V případě zrušení pronájmu, u kterého již byla provedena  zálohová platba, se nájemci záloha nevrací - nebo dle storno podmínek. V případě, že přijede na pobyt menší počet osob než je uvedeno v potvrzené rezervaci, platí částka potvrzená v rezervaci a pokud nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv  náhradu .
 7. Nájemce je povinen:
 1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami a ubytovacím řádem pro pobyt v v pronajatém zařízení Roubenka Malá Morávka č.304
 2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je majitel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá nájemce nárok na jakoukoliv náhradu ani vrácení složené kauce.
 3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je nájemce povinen neprodleně vyrozumět majitele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových nájemců – v opačném případě bude majitel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
 4. V celém pronajatém zařízení je přísný zákaz kouření – pokuta 5.000,-Kč, používání otevřeného ohně (mimo krbové vložky) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí majitele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubyt. podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky viz bod č.2!!!
 5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.
 6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo osoby jimž byly svěřeny do péče. Neobtěžovat majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem od 22 hod – 7:00 hod. ! Porušení nočního klidu – pod pokutou nevrácení již uhrazené kauce a okamžité ukončení  pobytu!!! Používání veškeré pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno!!

 7. V chalupě – je nutno se přezouvat !!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte prosím s sebou.

 1. Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu z parkoviště a před chalupou– provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování - při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy. Při použití zahradního grilu tento při ukončení pobytu řádně vyčistit.
 2. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Dětské hřiště, nadzemní bazén v létě, saunu a vířivku využívají nájemcii na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá.
 3. Vířivka je výrobcem nastavena na 37°C , teplotu nelze samovolně přenastavovat..Před vstupem do vířivky je NUTNÉ se osprchovat, při nedodržení dojde k zakalení vody a na povrchu se objeví pěna s mastnotou, kterou nelze u pronajímatele reklamovat..Vířivka je umístěna v nevytápěné zimní zahradě navazující na chalupu, vchod přímo z chalupy..
 4. V den nástupu na pobyt je nájemce  ( objednatel) povinen uhradit zbylou část platby( pokud neuhradil celý pobyt předem- u last minute termínů)  + vratnou kauci v hotovosti –celý pobyt se hradí jednou částkou –vždy první přijíždějící za celou skupinu osob nebo objednatel– celou částku si potom jednotlivé rodiny rozpočítají již mezi sebou sami!! V případě, že nájemník doplatek za pronájem , služby + kauci při příjezdu neuhradí, nebude ubytován a pobyt se ruší bez jakékoliv náhrady!!
 5. Při nástupu na pobyt je nutné při příjezdu předložit ubytovateli doklady totožnosti osoby, která odeslala objednávku a zodpovídá za smluvní závazky dalších osob ve skupině + doklady totožnosti ubytovaných osob od 18 let pro zápis do ubytovací knihy k odvodu místních poplatků z ubytování obci 21,-Kč/ osoba 18 let/ noc .

Nájemce tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelemposkytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Společnost Trivium Trade s.r.o., Smržická 454/25, 796 07 Držovice, IČ: 27767400, DIČ: CZ27767400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 41354, dále jen „Správce“ Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Informaci ohledně GDPR najdete na www.roubenkamalamoravka.cz

 1. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce majitele ( provozovatele) a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.
 2. V případě zásahu vyšší moci není nájemce oprávněn uplatňovat vůči majiteli  žádné sankce či ekvivalentní nároky!

VIII. Tyto všeobecné podmínky a ubytovací  řád nabývají účinnosti dne 1. 9. 2018. Nájemce odesláním objednávky  a  podpisem těchto  podmínek stvrdil, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je plně respektovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt na chalupě  Roubenka Malá Morávka č.304

 Vypracovali: Petra a Kamil Žáčkovi (majitelé)

V Malé Morávce dne 1.9.2018