menu

Ubytování v roubence Malá Morávka Jeseníky

ubytování jesení, chalupa jeseníky

Naše další objekty
Umístění roubenky
Vybavení roubenky
Ceník
Fotogalerie
 

Ubytovací řád a podmínky

objektu Roubenka Malá Morávka č.304

 1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího objektu Roubenka Malá Morávka č.304  a zákazníkem ( objednatelem) tohoto objektu .
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubytovacího zařízení a zákazníkem vzniká po odsouhlasení rezervace o ubytování oběma stranami a připsáním zálohové platby na účet provozovatele, případně složením celé částky v hotovosti v den nástupu na pobyt( pouze u pobytu objednaných ze dne na den) . Toto se děje na základě písemné elektronické objednávky, zákazníkem řádně vyplněné, odeslané přes kontaktní email a potvrzené zástupcem ubytovacího zařízení nebo výjimečně na základě ústní telefonické objednávky případně sms ( u rezervací ze dne na den). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s  cenou,  platebními podmínkami a ubytovacím řádem. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá zákazník, který tuto objednávku odeslal (kontaktní osoba - objednatel).
 3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH  a jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách : www.roubenkamalamoravka.cz
 4. CHALUPA se pronajímá jako celek (max. 10-12 osob ve 3 ložnicích), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, ale vždy se platí plná cena (vyjma mimo sezonních termínů). Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky!
 5. Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hod
  Úklid:  zákazník po sobě provede základní úklid – umytí nádobí, uložení věcí na původní místa a stáhnutí použitého povlečení 
 6. V objektu je čerpána voda pitná ze studny.

  Další podmínky:
  V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena  nevratná zálohová platba, se zákazníkovi záloha nevrací. V případě, že přijede na pobyt menší počet osob než je uvedeno v potvrzené rezervaci, platí částka potvrzená v rezervaci a pokud zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv  náhradu .
 7. Zákazník je povinen:
 1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami a ubytovacím řádem pro pobyt v ubytovacím zařízení Roubenka Malá Morávka č.304
 2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu ani vrácení složené kauce.
 3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
 4. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření – pokuta 5.000,-Kč, používání otevřeného ohně (mimo krbové vložky) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubyt. podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky viz bod č.2!!!
 5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.
 6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo osoby jimž byly svěřeny do péče. Neobtěžovat majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem od 22 hod – 7:00 hod. ! Porušení nočního klidu – pod pokutou nevrácení již uhrazené kauce a okamžité ukončení  pobytu!!! Používání veškeré pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno!!

 7. V chalupě – je nutno se přezouvat !!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte prosím s sebou.

 1. Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu z parkoviště a před chalupou– provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování - při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy. Při použití zahradního grilu tento při ukončení pobytu řádně vyčistit.
 2. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Dětské hřiště, saunu a vířivku využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá. Vířivka je výrobcem nastavena na 37°C , teplotu nelze samovolně přenastavovat..Před vstupem do vířivky je NUTNÉ se osprchovat, při nedodržení dojde k zakalení vody a na povrchu se objeví pěna s mastnotou, kterou nelze u pronajímatele reklamovat..Vířivka je umístěna v nevytápěné zimní zahradě navazující na chalupu, vchod přímo z chalupy..
 3. . V den nástupu na pobyt je zákazník  ( objednatel) povinen uhradit zbylou část platby( pokud neuhradil celý pobyt předem)  + vratnou kauci v hotovosti –celý pobyt se hradí jednou částkou –vždy první přijíždějící za celou skupinu osob nebo objednatel– celou částku si potom jednotlivé rodiny rozpočítají již mezi sebou sami!! V případě, že zákazník doplatek za pobyt , služby + kauci neuhradí, nebude ubytován a pobyt se ruší bez jakékoliv náhrady!!
 4. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti osoby, která odeslala objednávku a zodpovídá za smluvní závazky dalších osob ve skupině + doklady totožnosti ubytovaných osob od 18-70 let pro zápis do ubytovací knihy k odvodu rekreačních poplatků obci 15,-Kč/ osoba 18-70 let/ noc a poplatků z obsazených lůžek 4,-Kč/ lůžko/ noc.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelemposkytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Společnost Trivium Trade s.r.o., Smržická 454/25, 796 07 Držovice, IČ: 27767400, DIČ: CZ27767400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 41354, dále jen „Správce“ Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Informaci ohledně GDPR najdete na www.roubenkamalamoravka.cz

 1. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele ( provozovatele) a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

VII. Tyto všeobecné podmínky a ubytovací  řád nabývají účinnosti dne 1. 9. 2018. Zákazník odesláním objednávky  a  podpisem těchto  podmínek stvrdil, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je plně respektovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt na chalupě  Roubenka Malá Morávka č.304

 

Vypracovali: Petra a Kamil Žáčkovi (majitelé)

V Malé Morávce dne 1.9.2018